Vytvořte si účet

neplatný e-mail
nesprávné/příliš krátké heslo
nesprávné opakování hesla
Rozumím a přijímám pravidla
Vytvořte si účet
Informační doložka

  1. Správcem vašich osobních údajů uvedených v registračním formuláři je INTAXO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem: Tarnowskie Góry, zapsaná do registru podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem v Gliwicích, X. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku, pod číslem KRS 0000510500; DIČ: 6452539456, dále jen: Správce. Správce můžete kontaktovat písemně na adrese info@techcad.com.
  2. Právním základem pro zpracování vašich údajů je smlouva mezi vámi a správcem, dále jen: Smlouva, která je uzavřena v důsledku přijetí Pravidel a k jejíž realizaci je zpracování vašich údajů nezbytné.
  3. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány výhradně pro účely související s realizací Smlouvy a pro provedení nezbytných opatření před uzavřením Smlouvy.
  4. Poskytnutí osobních údajů není povinné, jejich neposkytnutí však znemožní uzavření a realizaci Smlouvy.
  5. Vaše údaje budou uchovávány po dobu trvání Smlouvy a po jejím ukončení po dobu odůvodněnou promlčecími lhůtami v občanskoprávním řízení.
  6. Správce nemá v úmyslu předávat vaše údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím.
  7. Máte právo požadovat od správce přístup k vašim údajům, jejich opravu, přenos a vymazání, jakož i právo na omezení zpracování údajů.
  8. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů správcem máte právo podat stížnost u dozorového úřadu.
  9. Správce nebude na základě vašich osobních údajů činit automatizovaná rozhodnutí, včetně rozhodnutí vyplývajících z profilování*.