Vytvorenie konta

nesprávny e-mail
nesprávne/príliš krátke heslo
nesprávne opakovanie hesla
Rozumiem a prijímam Pravidlá
Vytvorenie konta
Informačná doložka

  1. Správcom vašich osobných údajov uvedených v registračnom formulári je INTAXO Spoločnosť s ručeným obmedzením, so sídlom v meste Tarnowskie Góry, zapísaná v registri podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom v Gliwiciach, 10. obchodné oddelenie Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000510500; DIČ: 6452539456, ďalej len: Správca. Správcu môžete kontaktovať písomne na adrese info@techcad.com.
  2. Právnym základom spracúvania vašich údajov je zmluva medzi vami a Správcom, ďalej len: Zmluva, k uzavretiu ktorej dochádza prijatím Obchodných podmienok a na ktorej plnenie je spracúvanie vašich údajov nevyhnutné.
  3. Vaše osobné údaje sa spracúvajú len na účely súvisiace s plnením Zmluvy a na vykonanie potrebných úkonov pred uzatvorením Zmluvy.
  4. Poskytnutie osobných údajov nie je povinné, avšak ich neposkytnutie znemožní uzatvorenie a plnenie Zmluvy.
  5. Vaše údaje budú uchovávané počas trvania Zmluvy a po jej ukončení po dobu odôvodnenú premlčacími lehotami v občianskoprávnom konaní.
  6. Správca nemá v úmysle preniesť vaše údaje do tretej krajiny alebo medzinárodným organizáciám.
  7. Máte právo požadovať od Správcu prístup k svojim údajom, ich opravu, prenosnosť a vymazanie, ako aj právo obmedziť spracovanie vašich údajov.
  8. V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov správcom máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu.
  9. Na základe vašich osobných údajov nebude Správca voči vám vykonávať automatizované rozhodnutia vrátane rozhodnutí vyplývajúcich z profilovania*.