Εντολή

Διαστασιολόγηση

Μάθετε για τους διαθέσιμους τύπους διαστάσεων και το εργαλείο ορισμού στυλ διάστασης.

Διαστασιολόγηση

Όλα τα εργαλεία για τη σχεδίαση διαστάσεων είναι διαθέσιμα στην καρτέλα Διαστάσεις. Το πρόγραμμα επιτρέπει οριζόντιες, κάθετες, ελεύθερες, βασικές και σειριακές διαστάσεις. Είναι επίσης δυνατή η διαστασιολόγηση γωνιών, ακτίνων και διαμέτρων και η εισαγωγή συνδέσμων.

Η εμφάνιση των διαστάσεων ορίζεται χρησιμοποιώντας το λεγόμενο στυλ διαστάσεων. Ένα στυλ διάστασης είναι ένα σύνολο χαρακτηριστικών που μπορούν να τροποποιηθούν ελεύθερα. Αυτό σας επιτρέπει να ενοποιήσετε όλες τις διαστάσεις στο σχέδιο και, εάν είναι απαραίτητο, να αλλάξετε την εμφάνισή τους χωρίς να τροποποιήσετε καθεμία από αυτές ξεχωριστά.

Περιλαμβάνει επίσης εργαλεία για τη μέτρηση μήκους ή επιφάνειας. Το υπολογιζόμενο μήκος ή εμβαδόν μπορεί να αντιγραφεί στο πρόχειρο, π.χ. για χρήση σε υπολογισμούς (Excel, Αριθμομηχανή).