Inštrukcia

Mnohouholníky

Naučte sa kresliť pravidelné a nepravidelné mnohouholníky.

Mnohouholníky

Kreslenie mnohouholníkov sa vykonáva rovnakým spôsobom ako pri lomených mnohouholníkoch s tým rozdielom, že tu musia byť vyznačené minimálne 3 vrcholy. Každá strana môže mať určitú dĺžku alebo uhol.

Pravidelné mnohouholníky sa naopak kreslia tak, že sa uvedie stred a polomer kružnice opísanej na mnohouholníku a počet strán (od 3 do 99) a uhol natočenia.

Pre všetky mnohouholníky možno aktivovať atribút dvojitej čiary, ktorý pridá mnohouholník s rovnobežnými stranami v danej vzdialenosti. Je tiež možné nastaviť rozsah plochy mnohouholníku.